Architektúra/Projekt stavby

projekt

Projekt stavby, zhmotnený vo výkresovej dokumentácií ako nosný podklad na výstavbu nového aj rekonštrukciu staršieho objektu, zateplenie fasády, úpravu dispozície, stavebné úpravy, nadstavby, prístavby, stavby sekundárnych objektov …

Ponúkame komplexné služby zahrňujúce spracovanie dokumentácie architektúry a koordináciu všetkých nevyhnutných profesií stavby na jednom mieste. 

 

 

 

 

 


 

Postup prípravy projektovej dokumentácie:

  • sumarizácia  zámeru stavby -> miesto a tvar parcely, orientácia na svetové strany, odstupy od susedných parciel, predpokladaná dispozícia a uvažovaný náklad stavby
  • architektonická štúdia (vizualizácia – spracovanie a príprava projektu v 3D) -> varianty dispozičného a tvarového riešenia budovy
  • stanovenie nevyhnutných a sekundárnych profesií stavby (statika, vykurovanie,  rozvod vody a kanalizácie, elektroinštalácia, slaboprúd, požiarna ochrana, energetické hodnotenie, vetranie a rekuperácia, výkaz výmer)
  • vypracovanie projektu architektúry a koordinácia profesií projektu v požadovanom stupni stavebnej dokumentácie, nutnom pre úrady štátnej správy a výstavbu

 

Stupne stavebnej dokumentácie :

  • územné konanie „UK“ (dokumentácia pre územné konanie v prípade, že obec nemá spracovaný územný plán; zväčša menšie obce do 2 tis. obyvateľov; rozsiahlejšie objekty v zástavbe, viď ,,Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.“
  • projekt pre stavebné povolenie „SP“ (zjednodušená dokumentácia v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia)
  • jednostupňový projekt stavby(medzistupeň medzi projektom na Stavebné povolenie a Realizačným projektom, tj. rozšírený výkresový a textový obsah projektu pre stavebné povolenie, podľa ktorého bude vydané stavebné povolenie a obsahuje  zjednodušené výkazy reziva, okien, hlavných klampiarskych a zámočníckych výrobkov)
  • realizačný projekt „RP“ (rozpracovaná dokumentácia pre realizáciu objektu, podrobné výpisy, výkazy,  detaily stavby, rozpočtové náklady stavby, a iné podľa požiadavky)