Architektonické služby

        Ponúkame architektonické služby, ktorými  Vám pomôžeme nájsť a skonkrétniť nápady a predstavy o vzhľade Vášho bývania, pracovného prostredia, ..

        Vzájomnou konzultáciou a hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre Vás pripravíme investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt architektúry, statiky,  rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalácie, ..

Architektonické služby

Zabezpečíme komplexnú dodávku projektov profesií a ich vzájomnú koordináciu s našimi zmluvnými partnermi.

 • vypracovanie statiky stavby
 • rozvodov vody a kanalizácie
 • elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov
 • návrh systému vykurovania
 • energetické zhodnotenie stavby
 • posúdenie požiarnej ochrany stavby
 • návrh centrálneho vetrania a rekuperácie
 • spracovanie výkazu výmer a rozpočet stavby 

        Dokumentáciu pripravujeme v požadovanom dohodnutom či nevyhnutnom rozsahu pre účely stavebného povolenia, ale aj rozpracovanie minimálne nosných časti stavby v rozsahu pre realizáciu budovy.


Referencie realizovaných projektov :

 

 

Postup prípravy projektovej dokumentácie:

 • zhrnutie zámeru stavby -> miesto a tvar parcely, orientácia na svetové strany, odstupy od susedných parciel, predpokladaná dispozícia a uvažovaný náklad stavby
 • spracovanie architektonickej štúdie (vizualizácia – spracovanie a príprava projektu v 3D) -> varianty dispozičného a tvarového riešenia budovy
 • dohoda o požadovaných a pre stavbu potrebných  profesií stavby (statika, vykurovanie,  rozvod vody a kanalizácie, elektroinštalácia, slaboprúd, požiarna ochrana, energetické hodnotenie, vetranie a rekuperácia, výkaz výmer)
 • vypracovanie projektu architektúry a projektov profesií, vzájomná koordinácia časti projektu v požadovanom stupni dokumentácie, nutnom pre úrady štátnej správy a samotnú výstavbu

Možné stupne stavebnej dokumentácie :

 • projektová dokumentácia pre územné konanie  (dokumentácia pre územné konanie v prípade, že obec nemá spracovaný územný plán; zväčša menšie obce do 2 tis. obyvateľov; rozsiahlejšie objekty v zástavbe, viď ,,Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.“
 • projekt pre stavebné povolenie  (zjednodušená dokumentácia v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia)
 • jednostupňový projekt  stavby (medzistupeň medzi projektom na Stavebné povolenie a Realizačným projektom, tj. rozšírený výkresový a textový obsah projektu pre stavebné povolenie, podľa ktorého bude vydané stavebné povolenie a obsahuje  zjednodušené výkazy reziva, okien, hlavných klampiarskych a zámočníckych výrobkov)
 • realizačný projekt  (rozpracovaná dokumentácia pre realizáciu objektu, podrobné výpisy, výkazy,  detaily stavby, rozpočtové náklady stavby, a iné podľa požiadavky)

 

Zaujímavou architektúrou sa môžte inšpirovať pre vlastné nápady aj na stránkach archinfo.sk

Comments are closed.