Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním budovy sa určuje výpočtom. Certifikát je požadovaný :

 • ku kolaudácií novej stavby    /je nevyhnutnou prílohou pre konanie stavebného úradu/
 • po významnej obnove    /je nevyhnutnou prílohou pre konanie stavebného úradu/
 • k predaju budovy    /prikladá sa k predaju, kupujúci má právo žiadať tento doklad/
 • k prenájmu budovy  /prikladá sa k prenájmu, kupujúci má právo žiadať tento doklad/
Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy pripravujeme podľa vyhlášky č. 324/2016 zo 7.12.2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hosp. budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Certifikáty registrujeme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


Čo potrebujeme pre vypracovanie energetického certifikátu:

 1. realizovať obhliadku stavby a porovnať s projektom stavby. Obhliadkou stavby porovnáme skutočne realizovaný stav výstavby s pôvodne projektovaným riešením.
 2. zapožičať projektovú dokumentáciu architektúry, vykurovania a ohrevu teplej vody (ak bola spracovaná), vetrania a osvetlenia (pre rodinné domy nie sú potrebné); ak dokumentácia neexistuje, je nutné objekt zamerať; podklady Vám vrátime pri odovzdaní certifikátu
 3. oboznámiť sa so spôsobom vykurovania a ohrevu teplej vody (pre rodinné a bytové domy). Pre ostatné stavby je nutné poznať aj spôsob vetrania a osve
 4. realizovať foto-dokumentáciu objektu, ktorá je súčasťou  registrácie na stránku  www.inforeg.skktorú prevádzkuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 5. realizovať samotný výpočet, registráciu a kompletizáciu certifikátu. Výpočet vychádza z rozmerov budovy, skladieb konštrukcií, veľkosti a kvality otvorov ako aj ich osadenia voči svetovým stranám, spôsobe vetrania a vykurovania, ako aj technického vybavenia (vykurovania, ohrevu vody, rekuperácie, …)

Výsledkom energetického certifikátu budovy je zatriedenie stavby do energetickej triedy. Škála energetických tried je podobná ako pri elektrospotrebičoch od A (hospodárna)  až po G (nehospodárna).

 •  celkovej potreby energie, tj. množstvo energie potrebné na prevádzku, bez zohľadnenia zdroja a paliva na vykurovanie a ohrev teplej vody

Celková potreba energie
 • primárnej energie (tzv.globálny ukazovateľ),  tj. množstvo energie potrebné na prevádzku so zohľadnením zdroja vykurovanie a ohrev teplej vody, určeného použitím príslušného transformačného faktora – plyn (1,30), elektrina (2,2) , drevo (0,10), …
Primárna energia

Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.


Referencie certifikátov

Význam certifikácie