Energetický certifikát budovy

m-ARTatelier

je dokladom o energetických vlastnostiach budovy. Z dokumentu je možné posúdiť, či konkrétna budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, alebo aj nespĺňa. Na základe uvedených výsledkov je možné vyčítať, aká je energetická náročnosť budovy a zatriedenie budovy do energetickej triedy na stupnici A až G.


Referencie vyhotovených Energetických certifikátov :


Bohdanovce

Obrázok 2 z 45


Energetický certifikát je požadovaný :

 • ku kolaudácií novej stavby    (príloha pre stavebný úrad)

 • po významnej obnove    (príloha pre stavebný úrad)

 • k predaju budovy    (prikladá sa k predaju, kupujúci má právo žiadať tento doklad)

 • k prenájmu budovy  (prikladá sa k prenájmu, kupujúci má právo žiadať tento doklad)

 • pre plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy pripravujeme podľa vyhlášky č. 324/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hosp. budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Certifikáty registrujeme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


 

Čo potrebujeme pre vypracovanie energetického certifikátu:

 1. realizovať obhliadku stavby a porovnať s projektom stavby. Obhliadkou stavby porovnáme skutočne realizovaný stav výstavby s pôvodne projektovaným riešením.
 2. zapožičať projektovú dokumentáciu architektúry, vykurovania a ohrevu teplej vody (ak bola spracovaná), vetrania a osvetlenia (pre rodinné domy nie sú potrebné); ak dokumentácia neexistuje, je nutné objekt zamerať; podklady Vám vrátime pri odovzdaní certifikátu
 3. oboznámiť sa so spôsobom vykurovania a ohrevu teplej vody (pre rodinné a bytové domy). Pre ostatné stavby je nutné poznať aj spôsob vetrania a osve
 4. realizovať foto-dokumentáciu objektu, ktorá je súčasťou  registrácie na stránku  www.inforeg.sk,  ktorú prevádzkuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 5. realizovať samotný výpočet, registráciu a kompletizáciu certifikátu. Výpočet vychádza z rozmerov budovy, skladieb konštrukcií, veľkosti a kvality otvorov ako aj ich osadenia voči svetovým stranám, spôsobe vetrania a vykurovania, ako aj technického vybavenia (vykurovania, ohrevu vody, rekuperácie, …)

 

Výsledkom energetického certifikátu budovy

je zatriedenie stavby do energetickej triedy. Škála energetických tried je podobná ako pri elektrospotrebičoch od A (hospodárna)  až po G (nehospodárna).

 • celkovej potreby energie, tj. množstvo energie potrebné na prevádzku, bez zohľadnenia zdroja a paliva na vykurovanie a ohrev teplej vody :
Celková potreba energie
 • primárnej energie (tzv. globálny ukazovateľ),  tj. množstvo energie potrebné na prevádzku so zohľadnením zdroja vykurovanie a ohrev teplej vody, určeného použitím príslušného transformačného faktora – plyn (1,30), elektrina (2,2) , drevo (0,10), …
Primárna energia

Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených od januára 2016 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.


 

Comments are closed.